Eyesi Web Concept gebruikt cookies om onze websites te analyseren,
zodat we functionaliteiten kunnen aanpassen.
Als u wilt aanpassen welke cookies we mogen gebruiken, kunt u uw browserinstellingen wijzigen.

Meer informatie staat in onze privacyverklaring.

 
+31 40 20 111 37 Middegaal 33 VeghelAl meer dan 12 jaar uw webwinkelspecialist

Algemene voorwaarden Eyesi Web Concept

Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder Eyesi Web Concept te Veghel haar diensten aanbiedt.

1. Definities
1.1 Eyesi Web Concept: Bedrijf met als activiteit: ontwerpen van websites voor particulieren en bedrijven Eyesi Web Concept is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17.18.35.56.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Eyesi Web Concept een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Eyesi Web Concept.
2. Toepasbaarheid
2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Eyesi Web Concept verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Eyesi Web Concept.
3. Offertes
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Eyesi Web Concept zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Eyesi Web Concept zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerte-aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Eyesi Web Concept, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.
3.3 Eyesi Web Concept is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 21 dagen wordt bevestigd.
4. Aanvang van de overeenkomst:
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend ontvangen door Eyesi Web Concept.
4.2 De ondertekenaar van een overeenkomst is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval van volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de overeenkomst ondertekend heeft
4.3 Contracten met betrekking tot de huur van een webwinkelsysteem, worden gestart op het moment dat de betreffende domeinnaam en/of hostingpakket wordt geactiveerd. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Eyesi Web Concept zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Eyesi Web Concept het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Eyesi Web Concept aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Eyesi Web Concept zijn verstrekt, heeft Eyesi Web Concept het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.3 Eyesi Web Concept is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Eyesi Web Concept is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Eyesi Web Concept kenbaar behoorde te zijn.
5.4 Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Eyesi Web Concept steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
5.5 Indien Eyesi Web Concept op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Eyesi Web Concept worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Eyesi Web Concept.
Eyesi Web Concept is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
5.6 Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Eyesi Web Concept opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
5.7 Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
5.8 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Eyesi Web Concept van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
6. Levering en levertijd
6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door Eyesi Web Concept op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Eyesi Web Concept, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.
6.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
6.6. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.
7. Copyright
7.1 Al het door Eyesi Web Concept vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eyesi Web Concept niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door Eyesi Web Concept verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Eyesi Web Concept, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Eyesi Web Concept hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Eyesi Web Concept gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Eyesi Web Concept behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
7.4 Alle aan Eyesi Web Concept verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven.
8. Aansprakelijkheid
8.1 Voorzover Eyesi Web Concept bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Eyesi Web Concept op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Eyesi Web Concept of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Eyesi Web Concept.
8.2 Eyesi Web Concept is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Eyesi Web Concept slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Eyesi Web Concept voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
9. Reclame
9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Eyesi Web Concept. Indien de reclame gegrond is zal Eyesi Web Concept deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Eyesi Web Concept binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
10. Prijzen
10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief  omzetbelasing (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Eyesi Web Concept naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.
11. Betaling
11.1 Na ondertekening van de overeenkomst krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Eyesi Web Concept en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Eyesi Web Concept volgens afspraak te honoreren.
11.2 De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Eyesi Web Concept stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
11.3 Na afronding van de opdracht zal Eyesi Web Concept een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
11.4 Na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet  meer kosteloos uitgevoerd, tenzij hiervoor een onderhoudscontract is afgesloten.
11.5 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Eyesi Web Concept een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 15,-  wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
11.6 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
11.7 Indien betalingsachterstanden zijn ontstaan, is Eyesi Web Concept gerechtigd om de opdracht stil te zetten of publicaties ongedaan te maken.
11.8 Indien de opdrachtgever geen gehoor geeft aan de vraag voor input en/of bevestiging van het geleverde product/dienst, is Eyesi Web Concept gerechtigd om het offertebedrag te facturen, na 3 maanden na akkoorddatum van de offerte.
12. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten
12.1 Deze voorwaarden gelden voor een 1 (één) maandelijk onderhoudscontract voor een bestaande website.
12.2  Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website, passend binnen een tijdsbestek van één uur. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.
12.3 Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 2 weken aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
12.4 Voor het maken van nieuwe pagina’s geldt het normale uurtarief.
12.5 De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 1 maand voor de daadwerkelijke beeïndiging.
13. Hosting en domeinnaam
13.1 De betaling van het aanvragen van een domeinnaam en hosting dient bij vooruitbetaling te geschieden. Zodra de kosten voor het aanvragen van een domeinnaam en hosting zijn voldaan worden deze bij de hostingprovider aangevraagd.
13.2 De opzegtermijn voor hosting en domeinnaam is 3 maanden voor de begindatum. Deze moet schriftelijk worden opgezegd voor het einde van de begindatum.
13.3 Eyesi Web Concept is teken- en handelsbevoegd uit naam van Client of Reseller domeinnamen aan te vragen, over te dragen, op te heffen en domeinnaam gegevens te wijzigen, indien Client daartoe opdracht heeft gegeven. Opdrachten kunnen in dit artikel ook tot standkomen d.m.v. wachtwoord indentificatie via internet.
13.4 Indien het domilicilie adres van Eyesi Web Concept wordt gebruikt ten behoeve van contact gegevens in de whois-databases, zal Client als eindgebruiker van de domeinnaam bij weg-verhuizing het domilicilie laten wijzigen, zodat Eyesi Web Concept niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende domeinnaam.
13.5 Client vrijwaart Eyesi Web Concept van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd of niet juist registreren van domeinnamen. Client dient zelf te controleren of na bestelling de gewenste diensten of producten naar wens zijn geleverd door leverancier.
13.6 Domeinnamen onder het top-level domein .DE worden bij Yourhosting geregistreerd via het zuster bedrijf YourSRS. Bij de registratie van een .DE domeinnaam treedt leverancier als bemiddelaar op uit naam van YourSRS, waarin een overeenkomst tot stand komt tussen de Cliënt en DENIC eG.
De communicatie betreffende de rechten en plichten tussen Cliënt en DENIC eG vindt plaats tussen Cliënt en Leverancier.
13.7 Indien Leverancier niet meer aan haar verplichtingen jegens DENIC eG zou kunnen voldoen, zijn de eigendomsrechten van Cliënt op de domeinnaam beschermd in de overeenkomst die hierbij tot stand is gekomen tussen Cliënt en DENIC eG, waarbij een financiele verplichting van Cliënt voor .DE domeinnaamregistratie ontstaat ten gunste van DENIC eG volgens de door haar gevoerde tarieven.
13.8 Cliënt heeft via deze algemene voorwaarden kennis genomen van de domeinnaamregistratie richtlijnen (DENIC-Domainrichtlinien), de prijslijst van DENIC eG (DENIC-Preisliste) en de algemene voorwaarden van DENIC eG (DENIC-Domainbedingungen).
13.9 Domeinnamen onder het top-level domein .UK worden bij Yourhosting geregistreerd via het zuster bedrijf YourSRS. Bij de registratie van een .UK domeinnaam treedt leverancier als bemiddelaar op uit naam van YourSRS, waarin een overeenkomst tot stand komt tussen de Cliënt en Nominet.uk.
De communicatie betreffende de rechten en plichten tussen Cliënt en Nominet.uk vindt plaats tussen Cliënt en Leverancier.
13.10 Cliënt heeft indien van toepassing kennis genomen van de algemene voorwaarden van Nominet.uk.
13.11 Indien gebruikt wordt gemaakt van een hostingmaatschappij naar eigen keuze, is het risico voor fouten en daaruit voorvloeiend meerwerk en kosten voor eigen rekening.
14. Duur en beëindiging
14.1 Contracten met betrekking tot abonnementen,domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
14.2 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
14.3 Eyesi Web Concept kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Eyesi Web Concept gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
14.4 Eyesi Web Concept heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Eyesi Web Concept niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Eyesi Web Concept zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Eyesi Web Concept kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
14.5 Advertentiecontracten  worden na aangegeven looptijd stilzwijgend verlengd en kunnen schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand.
15 Uitbetaling
15.1 Uitbetaling geschiedt volgens vastgestelde provisiewaarden, Eyesi Web Concept behoudt zich het recht deze provisiewaarden te wijzigen.
15.2 Uitbetaling van verdiende provisie geschiedt pas nadat, het volgens overeenkomst bepaalde onderhoudsvergoeding, ontvangen is door Eyesi Web Concept, en nadat de door opdrachtgever aangebrachte nieuwe cliënt zich heeft ingeschreven als opdrachtgever.
15.3 Indien de onderhoudsvergoeding, niet of niet voor een, in de overeenkomst vastgesteld datum, is ontvangen door Eyesi Web Concept vervalt de uitbetaling van de verkregen provisie.
15.4 Het ProLink spaarsysteem treedt pas in werking nadat de door de opdrachtgever aangebrachte nieuwe cliënt,  gebruik maakt van het ProLink spaarsysteem.   
16 Privacy bepalingen

16.1 Uw persoonsgegevens worden door Eyesi Web Concept slechts gebruikt voor uw aanmelding bij het aanvragen van een product of dienst. Eyesi Web Concept houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn.
16.2 Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Eyesi Web Concept verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
16.3 Persoonsgegevens, emailadressen en andere gegevens, verkregen bij het aanvragen van een nieuwsbrief,  worden enkel gebruikt voor marketingdoeleinden door Eyesi Web Concept. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
17 Algemene advertentie voorwaarden
17.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op plaatsing van alle advertenties op websites van Eyesi Web Concept.
17.2 Op ieder advertentiecontract en iedere opdracht zijn van toepassing de tarieven die door de Eyesi Web Concept op het moment van totstandkoming van de overeenkomst worden gehanteerd m.b.t. plaatsing van advertenties.
17.3 Eyesi Web Concept behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Indien een dergelijke prijsherziening ook doorgevoerd zal worden voor de advertenties krachtens reeds afgesloten advertentiecontracten en voor verstrekt opdrachten, voor zover zij nog niet zijn geplaatst, heeft de opdrachtgever het recht het restant zonder bijbetaling te annuleren.
17.4 Eyesi Web Concept behoudt zich te allen tijde het recht voor om plaatsing van advertenties te weigeren, in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm, onverminderd gehoudenheid van de opdrachtgever jegens Eyesi Web Concept om de gecontracteerde advertentieruimte te betalen.
17.5 De mogelijkheid tot plaatsing van advertenties is beperkt en verschilt per website.
17.6 Bij annulering door de opdrachtgever van enige opdracht, reservering of overeenkomst na het verstrijken van de annuleringstermijn, welke eindigd 5 dagen na datum van ondertekening van de overeenkomst, brengt Eyesi Web Concept, 50% van de plaatsingskosten in rekening.
17.7 Eyesi Web Concept behoudt zich het recht voor om advertentiemateriaal dat na de uiterste inleverdatum in het bezit van Eyesi Web Concept is gekomen, niet in behandeling te nemen en/ of te plaatsen, onverminderd haar recht op vergoeding van de plaatsingskosten.
17.8 Advertentiemateriaal dient te worden aangeleverd als een digitaal bestand, of zoals anders overeengekomen, volgens de specificaties die vermeld zijn op de overeenkomst.
17.9 Eyesi Web Concept streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan geen exacte reproductie garanderen. De opdrachtgever moet rekening houden met de mogelijkheid van vorm- en kleurafwijkingen.
17.10 Eyesi Web Concept neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal. Eyesi Web Concept aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzending van dit materiaal, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid.
17.12 Als Eyesi Web Concept door onvoorziene omstandigheden of door overmacht is verhinderd een advertentie opdracht uit te voeren, dan heeft Eyesi Web Concept het recht om de uitvoering van die opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn behouden. In deze gevallen is Eyesi Web Concept verplicht de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen.
17.13 Voor plaatsing van een advertentie in de eerst volgende maand, dient het advertentiemateriaal voor de 15e van de maand, aangeleverd te worden.
18 SPAM-Beleid:
18.1 Wat is spam ?Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij YourHosting BV.
18.2 Het is klanten verboden om spam berichten te verzenden aan iedere willekeurige Internet gebruiker en/of het ongevraagd posten van dergelijke berichten in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet via het netwerk van YourHosting BV. Dit geldt tevens indien deze handelingen worden verricht bij een andere provider maar de bedoelde website wordt gehost bij YourHosting BV.
18.3 Het is klanten verboden om tijdelijk of permanent met een onvoldoende beveiligde mail server verbonden te zijn in het netwerk van YourHosting BV. YH 12D De mailserver is toegestaan om inkomende e-mail te accepteren dat is bedoeld voor de desbetreffende domein(en), en e-mail te verzenden dat afkomstig is van het door YourHosting BV toegekende IP adres(sen). Het is expliciet verboden e-mail te accepteren buiten het toegekende netwerk welke bedoeld is voor verzending buiten dit netwerk. Anders gezegd: de mailserver is het begin of het eindpunt voor e-mail, geen tussenstation. YourHosting BV heeft het recht om een onvoldoende beveiligde mail server zonder kennisgeving vooraf te blokkeren op het Internet.
18.4 Bulk e-mail is toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde verified OPT-IN regeling. Mailings waar een database voor is gebruikt waarin de ontvanger de verzender (de klant) niet heeft geautoriseerd, worden behandeld als spam en YourHosting BV zal dit bij de ontvangst van klachten als zodanig behandelen.
18.5 Klachten betreffende spam dienen te worden ingediend per e-mail op abuse @ firstfind.nl. De klacht moet een volledige kopie inclusief originele headers van de mogelijke spam e-mail bevatten. Nadat is vastgesteld of de klacht daadwerkelijk UBE of bulk UCE betreft, krijgt de klant een officiële waarschuwing: FTO ("First Time Offender"). Indien binnen 24 uur geen reactie volgt waaruit blijkt dat er voldoende maatregelen zijn genomen om spam te voorkomen, behoudt YourHosting BV zich het recht voor, de door YourHosting BV toegekende IP adres(sen) of site van het Internet te weren.
18.6 Gefundeerde klachten over een klant die reeds bekend staat als FTO zullen er toe leiden dat YourHosting BV zonder kennisgeving vooraf de respectievelijke DNS records steeds voor een periode van minimaal 48 uur zal verwijderen. De klant wordt op de hoogte gesteld dat deze de status van STO ("Second Time Offender") heeft verworven. YourHosting BV houdt zich het recht voor de dienst aan de klant zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende abonnementstermijn, definitief op te heffen. Als een onvoldoende beveiligde server is gebruikt voor het verzenden of doorsturen van spam, wordt poort 25 (SMTP) geblokkeerd voor het (de) respectievelijke IP adres(sen).
18.7 Klanten die voor de derde maal de fout ingaan (TTO, "Third Time Offenders") worden altijd onherroepelijk afgesloten zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende abonnementstermijn.
18.8 YourHosting BV heeft het recht om dataverkeer te blokkeren van andere netwerken om zodanig spam te weren of te voorkomen. Het is mogelijk dat dit kan leiden tot tijdelijke uitval van verbinding(en) met andere netwerken.
Artikel 19 Persoonsgegevens:

19.1 (Persoons)gegevens welke door Opdrachtgever in de software van Eyesi Web Concept ingevoerd worden, zullen niet aan derden worden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.
20.2. De wederpartij beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
19.3. De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de vormen van verwerking van deze persoonsgegevens en wil deze laten verrichten door Eyesi Web Concept, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke doel en middelen aanwijst en dat Eyesi Web Concept daarom als Verwerker wordt gekwalificeerd in de zin van de AVG.
19.4. Dat de artikelen 19 tot en met 30 worden gekwalificeerd als een Verwerkersovereenkomst.
Artikel 20. Doeleinden van verwerking:
20.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten en diensten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
20.2. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke jegens betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG,  voor zover deze gegevens niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst of de onderliggende overeenkomst zijn genoemd.
20.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en / of de betreffende betrokkenen.
Artikel 21 Verplichtingen verwerker:

21.1. Ten aanzien van de in artikel 20 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
21.2. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
21.3. Het is de Verwerker toegestaan om andere Verwerkers in te schakelen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
Artikel 22 Doorgifte van persoonsgegevens:

22.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.
22.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of landen het gaat.
Artikel 23 Verdeling van de verantwoordelijkheid:

23.1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
23.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.  Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
23.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.
Artikel 24 Beveiliging:

24.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
24.2. Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
– Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
– Encryptie (versleuteling) van wachtwoorden;
– Beperkte fysieke toegang tot de servers waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen;
– Secured communicatie met server (HTTPS/SSL).
24.3. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
24.4. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.
Artikel 25 Meldplicht:

25.1. In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarover zonder onredelijke vertraging informeren.
25.2. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.
Artikel 26 Afhandeling verzoeken van betrokkenen

26.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek zelf afhandelen voor zo ver hij dit zelf kan doen. Hij zal Verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek op de hoogte te stellen.
26.2. Verwerker mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan Verwerkingsverantwoordelijke.
Artikel 27 Geheimhouding en vertrouwelijkheid:

27.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen.
27.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.
Artikel 28 Audit:

28.1. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke de medewerking verlenen die nodig is voor de in artikel 28 lid 3 onder h AVG bedoelde verantwoordingsplicht. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de Onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.
Artikel 29 Aansprakelijkheid

29.1. De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, , is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van de Verwerker voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Verwerker.
29.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
– schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade’’) of personen;
– redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker er toe te manen de Verwerkersovereenkomst  (weer) deugdelijk na te komen;
– redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
29.3. De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is. Onder indirecte schade valt in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of schade door verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
29.4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding.
29.5. Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
29.6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd  en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na net ontstaan van de vordering.
Artikel 30 Duur en beëindiging:

30.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand nadat de aanmelding bij Eyesi Web Concept is afgerond.
30.2. De Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.
30.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker alle persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.
31. Wijziging van de algemene voorwaarden

31.1 Eyesi Web Concept bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
31.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van veertien dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
31.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
32. Overig
32.1 Wanneer Eyesi Web Concept bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Eyesi Web Concept is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
32.2 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Eyesi Web Concept zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiele consequenties op de hoogte stellen.
32.3 Eyesi Web Concept is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Eyesi Web Concept zich het recht op een bescheiden credit-vermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.
33. Geschillenregeling en toepasselijk recht
33.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
       
laatst gewijzigd: 03-05-2018

Adres:
Eyesi Web Concept
Middegaal 33
5461 XC Veghel
tel. +31(0)40 20 111 37
Copyright 2007 Eyesi Web Concept